Koinfekcje

Kleszcze oprócz bakterii Borrelii często przenoszą również inne czynniki zakaźne. Do najczęściej występujących koinfekcji boreliozy zalicza się pierwotniaki i bakterie z rodzaju:

Szacuje się, że odsetek kleszczy zarażonych, nie tylko krętkami boreliozy, ale także innymi mikroorganizmami waha się od 2% do 26% na silnie zakażonych obszarach. Częstość występowania koinfekcji u ludzi określono na 39-60 % na niektórych obszarach endemicznych boreliozy. Za najczęściej występującą koinfekcje  uważa się Babezję. U 80% osób zarażonych boreliozą  poprzez ukąszenie kleszcza stwierdzono także obecność Babezji. Infekcja Ehrlichią występuje tylko u około 3-15 %, zaś Bartonellą u mniej niż 5%. Rzadziej występują koinfekcje wywołane przez inne bakterie i wirusy, powodujące takie schorzenie jak odkleszczowe zapalanie opon mózgowych (KZK_TBE) –  wywołane przez w wirusy z rodziny Flaviviridae, chlamydioza – wywołana przez bakterię Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumonie, czy też gorączka plamista Gór Skalistych – wywołana przez bakterię Rickettsia ricketsii.

Częstość występowania infekcji tymi mikroorganizmami podlega ciągłym zmianom i może różnić się bardzo znacznie w poszczególnych latach i na poszczególnych obszarach.

Antybiotyki działają skutecznie w wielu przypadkach, jednak o wiele mniej niż w przypadku zakażenia bakterią Borrelia wiadomo na temat częstości nawrotów choroby, długoterminowych skutków leczenia, a także precyzyjnych zaleceń co do przebiegu antybiotykoterapii. Ciężkość przebiegu chorób wywołanych przed te koinfekcje zwiększa się, jeżeli ma miejsce jednoczesna infekcja krętkami boreliozy, Objawy boreliozy zaostrzają się  wówczas oraz wzrasta negatywne oddziaływania krętków boreliozy na organizm człowieka, przy czym wszystkie wymienione czynniki infekcyjne działają w wysoki stopniu synergistycznie.

W leczeniu każdego przypadku boreliozy należy brać pod uwagę możliwość występowania koinfekcji, gdyż ich obecność zwiększa prawdopodobieństwonawrotu choroby i zmniejszenia efektywności działania antybiotyków, a objawy ustępują znacznie wolniej. Odkryto, że w przypadku koinfekcji Babezją powinna być ona leczona w pierwszej kolejności, by umożliwić następnie bardziej skuteczne opanowanie boreliozy.

Źródło: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection.”

Więcej informacji: Stephen Harrod Buhner “Healing Lyme: Natural Healing And Prevention of Lyme Borreliosis And Its Coinfection” (polskie wydanie książki: Stephen Harrod Buhner „Pokonać boreliozę naturalne sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej konfekcji”).