REGULAMIN FORUM

 

§1

Healthylife S.C. zwana dalej Administratorem, udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Forum Internetowym w serwisie www.buhner.pl, zwanym dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.

§2

Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej Uczestnikami Forum.

Warunki rejestracji:

Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Dotyczy jedynie korzystania z Forum.

Rejestracja Użytkownika następuje przez:

  1. wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu Forum,
  2. wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza rejestracyjnego, który będzie umieszczony na Forum:
  • login Użytkownika,
  • adres poczty elektronicznej,
  • hasło.
  1. udzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych:
  2. aktywację konta Użytkownika po wyrażeniu zgód i przekazaniu wymaganych danych. Aktywacja następuje poprzez akceptację linku aktywacyjnego na adres mailowy podany przez Użytkownika.

§3

Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Foru

§4

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zastosowanie się Użytkowników do treści porad innych Użytkowników Forum. Użytkownik czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznej, zawartych na Forum należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na Forum. Udzielane przez Użytkowników informacje i/lub porady z uwagi na ich świadczenie przez internet nie mogą zastąpić wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i dokonywana pełna diagnostyka.

§5

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów (w tym wypowiedzi na forum poprzez umieszczenie wpisów oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Forum i dodanych przez nich linków). Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, jeżeli treść lub charakter wypowiedzi jest niezgodny z prawem lub Regulaminem Forum.

§6

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.

§7

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).

§8

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych.

§9

Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów publikowanych przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia par. 6, 7 i 8 regulaminu. Administrator może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§10

Każdy Użytkownik, który poweźmie informację, że treści zamieszczone na Forum przez innego Użytkownika są niezgodne z prawem, postanowieniami Regulaminu Forum, powinien poinformować Administratora o tym fakcie. Wszelkie uwagi należy kierować na adres kontakt@buhner.pl

§11

Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby i wykorzystywanie wizerunku innej osoby.

§12

Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§13

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.